Disclaimer

Privacy Policy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Omdat wij het belangrijk vinden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan leggen wij in deze privacy policy uit hoe wij met deze gegevens omgaan.

Persoonsgegevens

Wij verwerken onder meer uw basisgegevens zoals uw naam en titel, contactgegevens, IP-adres, gegevens over uw bezoek aan onze website, persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie en alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om onze diensten te verstrekken.
  • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Voor marketing en business development activiteiten (o.a. white papers, nieuwsbrieven, events).
  • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events.
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Voor de in deze Privacy Policy beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder:

  • Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals opdrachtgevers.
  • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Policy omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident, een zogenaamd datalek, aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies, maar niet van tracking cookies of advertentie cookies.

Contact

Ongetwijfeld zal ons Privacy Policy wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Mocht u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens hebben neem dan contact met ons op via: [email protected].